top of page

RegoConsultant你問我答

理財問題你問我答

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Q1-10-03.jpg

Q3:不同保險公司賠償危疾都有不同,最少要滿足什麼條件?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Q1-10_31.jpg

Q6:有什麼情況可以提早提取強積金?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Q1-10-09.jpg

Q9:在保險市場有什麼問題?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Q11-20-02.jpg

Q12:你準備好退休未?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Q11-20-05.jpg

Q15:梁媽:「我有兩名女兒,3歲已使用八達通,怎樣教他們理財?」

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Q11-20-08.jpg

Q18:Mi小姐:「為什麼我的7萬元名錶只賠償到2萬元?」

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Q21-30-01.jpg

Q21:勞太:「老公說買保險沒有回報,所以不買,他是對的嗎?」

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Q21-30-04.jpg

Q24:陳先生:「獲派往內地工作兩年,需要繼續供強積金嗎?」

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Q21-30-07.jpg

Q27:Amanda:「今年做眼睛矯視, 可以保嗎?」

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Q21-30-10.jpg

Q30:Bob:「有經濟能力的話,子女是不是讀直資學校更好?」

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Q31-40-03.jpg

Q33:如何查看基金價格?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Q31-40_31.jpg

Q36:儲不到錢應怎樣辦?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Q31-40-09.jpg

Q39:如何令自己退休更有保障?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Q41-50-02.jpg

Q42:返工途中是否受保障?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Q41-50-05.jpg

Q45:永久喪失工作能力與死亡賠償這兩個有什麼分別?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Q41-50-08.jpg

Q48:購買儲蓄保險的目標是什麼?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Q51-60_51.jpg

Q51:「儲蓄保險」怎樣計算回報?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Q51-60_54.jpg

Q54:自願醫保和危疾保險,只可選一個?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Q51-60_57.jpg

Q57:兼職僱員可否受強積金保障?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Q51-60_60.jpg

Q50:各國逐步通關,那旅遊保險現在包新冠肺炎嗎?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Q1-10-01.jpg

Q1:怎樣評估承受投資基金基金的風險?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Q1-10-04.jpg

Q4:關於團體醫保,同事已經有病歷,還可以保障他嗎?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Q1-10-07.jpg

Q7:保證基金
(Guaranteed Fund)是什麼?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Q1-10-10.jpg

Q10:林太:「儲錢儲到好辛苦好大壓力」怎樣解決?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Q11-20_31.jpg

Q16:有教導子女理財心得嗎?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Q11-20-09.jpg

Q19:保險中如何界定意外死亡?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Q21-30-02.jpg

Q22:轉換基金組合需時多久?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Q21-30-05.jpg

Q25:Mark:「已經三十歲,但只儲了十萬,怎樣才可成功儲蓄?」

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Q21-30-08.jpg

Q28:羅小姐:「我媽媽年紀也開始大,69歲,有什麼保險好提議?」

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Q31-40-01.jpg

Q31:內地人可以在香港投保嗎?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Q31-40-04.jpg

Q34:有甚麼保險是必須買的?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Q31-40-07.jpg

Q37:何謂「意外死亡」?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Q31-40-10.jpg

Q40:危疾保險可以保癌症嗎?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Q41-50-03.jpg

Q43:僱主購買了勞工保險,員工就可以獲得工傷賠償?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Q41-50_06.jpg

Q46:如何知道是不是騙案?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Q41-50-09.jpg

Q49:儲蓄保險需要注意什麼常見風險?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Q51-60_52.jpg

Q52:大學生如何選擇適合自己的強積金?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Q51-60_55.jpg

Q55:大學生畢業後應該買什麼保險先?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Q51-60_58.jpg

Q58:移民如何提取強積金?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Q1-10-02.jpg

Q2:強積金可以短炒嗎?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Q1-10-05.jpg

Q5:為什麼富人會積極買保險?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Q1-10-08.jpg

Q8:大學生時期應該開始投資嗎?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Q11-20-01.jpg

Q11:黃先生:保險應供多長時間?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Q11-20-04.jpg

Q14:湯雇主:「我的員工月入2萬以上,需要調整強積金供款額嗎?」

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Q11-20-07.jpg

Q17:沈先生:「投資有沒有輸過錢?」

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Q11-20-10.jpg

Q20:曹女士:「我是從事成衣採購,可以能力投資嗎?」

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Q21-30-03.jpg

Q23:35歲Sam 未婚教師 月入5萬:「怎樣實行每年旅行、買樓和未來退休的願望?」

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Q21-30_31.jpg

Q26:黃小姐:「裝修完新屋發現一條金屬梯倒下,壓穿了水管,但記起家居室內財物保險,但結果不受保,為什麼?」

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Q21-30-09.jpg

Q29:梁先生:「怎樣才知道我的開支是否正常?」

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Q31-40-02.jpg

Q31:MPF與ORSO有何分別?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Q31-40-05.jpg

Q35:怎樣做個好命人?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Q31-40-08.jpg

Q38:汽車三保與全保的分別?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Q41-50-01.jpg

Q41: 何謂「工傷」?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Q41-50-04.jpg

Q44:工傷是否可以請病假?會不會扣人工?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Q41-50-07.jpg

Q47:年紀大保險到底怎麼買?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Q41-50-10.jpg

Q50:「儲蓄保險」分哪些種類?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Q51-60_53.jpg

Q53:自願醫保和危疾保險有甚麼不同?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Q51-60_56.jpg

Q56:什麼是女性保險?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Q51-60_59.jpg

Q59:Freelance需要報稅嗎?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • 小紅書
  • Mewe
bottom of page