top of page

2020年個人分享

Screen Shot 2021-03-05 at 5.28.11 PM.png

為什麼IPRO OFFICE可以讓我更有效作出客戶跟進?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Screen Shot 2021-03-05 at 5.21.44 PM.png

現在及時行樂,將來訓係病床唔安樂!

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Screen Shot 2021-03-05 at 5.16.35 PM.png

自己保障夠唔夠?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Screen Shot 2021-03-05 at 5.12.24 PM.png

足不出户都可以簽保單?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Screen Shot 2021-03-05 at 5.09.26 PM.png

點解我要同客戶

攞介紹呢?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Screen Shot 2021-03-05 at 4.55.56 PM.png

殺菌燒脂湯!

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Screen Shot 2021-03-05 at 4.45.57 PM.png

日後離開香港去旅行,有咩要注意?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Screen Shot 2021-03-05 at 4.33.02 PM.png

睇醫生係咪真係
要咁多錢?!

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Screen Shot 2021-03-05 at 1.25.31 PM.png

紅肉其實都會

影響身體!?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Screen Shot 2021-03-05 at 1.17.08 PM.png

點解親朋好友

反而唔幫你?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Screen Shot 2021-03-05 at 1.11.22 PM.png

點解客戶會有不同藉口去拒絕介紹呢?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Screen Shot 2021-03-05 at 1.03.02 PM.png

點解要買醫保?

有咩好?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Screen Shot 2021-03-05 at 12.55.22 PM.pn

內地保險VS香港保險 詳盡分析(上)

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Screen Shot 2021-02-25 at 6.19.31 PM.png

點解年輕人都需要

保險?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Screen Shot 2021-02-25 at 6.23.19 PM.png

點解一般保險可以

令我開拓更多客源?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Screen Shot 2021-02-25 at 6.26.25 PM.png

有目標 = 事半功倍

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Screen Shot 2021-02-26 at 10.06.02 AM.pn

公司如何支援保險
新入行同事?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Screen Shot 2021-02-26 at 10.10.01 AM.pn

活動管理!請人啊喂

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Screen%20Shot%202021-02-26%20at%2010.20_

媽媽抗通脹方法!

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Screen Shot 2021-03-05 at 5.27.16 PM.png

為什麼設定自動轉賬過程中,需要特別提醒客戶, 想知多啲?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Screen Shot 2021-03-05 at 5.20.43 PM.png

親自遞上保單有咩好處?

想知多啲?去片啦!

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Screen Shot 2021-03-05 at 5.15.27 PM.png

如何輕鬆儲錢?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Screen Shot 2021-03-05 at 5.11.36 PM.png

處理保險賠償,

又有咩要注意呢?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Screen Shot 2021-03-05 at 5.08.13 PM.png

點解我地要定時與

客戶做保單檢視?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Screen Shot 2021-03-05 at 4.52.11 PM.png

腸道健康同預防

疾病相關

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Screen Shot 2021-03-05 at 1.27.14 PM.png

媽媽分享疫情之下去買餸有咩要注意!

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Screen Shot 2021-03-05 at 4.31.53 PM.png

續期保費,緊係要

提醒個客啦!

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Screen Shot 2021-03-05 at 1.24.03 PM.png

要清楚核保要求!

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Screen Shot 2021-03-05 at 1.13.44 PM.png

香港保險內地

保險點選擇?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Screen Shot 2021-03-05 at 1.09.13 PM.png

醫保旁身,

就冇煩惱!

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Screen Shot 2021-03-05 at 1.02.17 PM.png

越早儲錢就

緊係越好!

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Screen Shot 2021-03-05 at 12.54.10 PM.pn

點解每個人都需要

危疾保險?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Screen%20Shot%202021-02-25%20at%206.20_e

一加一大過二?做保險發展個人團隊

有咩好?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Screen%20Shot%202021-02-25%20at%206.24_e

營養師教大家

蜜糖冷知識

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Screen%20Shot%202021-02-25%20at%206.27_e

少勞多得,時間

仲要彈性?!

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Screen Shot 2021-02-26 at 10.07.11 AM.pn

新入行五個心法!

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Screen%20Shot%202021-02-26%20at%2010.10_

保險,對你黎

講係咩?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Screen Shot 2021-02-26 at 10.24.00 AM.pn

食咩對肺好?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Screen Shot 2021-03-05 at 5.25.25 PM.png

為什麼常見的遺傳疾病會有核保要求?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Screen Shot 2021-03-05 at 5.17.41 PM.png

點解核保會出現不保或者

非標準收費?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Screen Shot 2021-03-05 at 5.13.48 PM.png

如何令客人介紹佢朋友等等

俾你認識呢?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Screen Shot 2021-03-05 at 5.10.40 PM.png

關於旅遊泡泡,

有咩要注意?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Screen Shot 2021-03-05 at 4.56.59 PM.png

新冠肺炎檢測又

有冇得claim?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Screen Shot 2021-03-05 at 4.44.02 PM.png

你依加嘅醫保?

其實足唔足夠呢?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Screen Shot 2021-03-05 at 4.36.58 PM.png

點解我要了解客戶提取

保單價值時嘅程序?!

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Screen Shot 2021-03-05 at 4.30.52 PM.png

疫情反彈,

有咩注意?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Screen Shot 2021-03-05 at 1.19.30 PM.png

小朋友點解要

買家保險?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Screen Shot 2021-03-05 at 1.12.26 PM.png

源源不絕客源,

點做到?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Screen Shot 2021-03-05 at 1.04.39 PM.png

退休仲要保險?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Screen Shot 2021-03-05 at 12.57.08 PM.pn

內地保險VS香港保險 詳盡分析(下)

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Screen Shot 2021-02-25 at 6.15.20 PM.png

收成啦!媽媽抗通

脹心得!

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Screen%20Shot%202021-02-25%20at%206.21_e

經濟狀況不同的人

都必須要保險

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Screen%252520Shot%2525202021-02-25%25252

保險業薪酬制度!

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Screen Shot 2021-02-25 at 6.27.42 PM.png

投資相連保險可以令我開拓更多客源

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Screen Shot 2021-02-26 at 10.08.19 AM.pn

為什麼會有不同的目標來鼓勵新入職理財顧問?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Screen%20Shot%202021-02-26%20at%2010.14_

唔洗自己錢都

可以去旅行?!

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

Screen Shot 2021-02-26 at 10.25.10 AM.pn

肺炎有冇得保?

有興趣想知更多既朋友,係下面條Link搵我地啦!https://bit.ly/3aU5dC

  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • 小紅書
  • Mewe
bottom of page